Lovene våre

Lover for Bergens Indremisjon

 

 

§ 1 FORMÅL
Bergens Indremisjons formål er å vekke og nære sant kristelig liv i Bergen.

Dette søkes blant annet oppnådd ved:

 • ·        forkynnelse av Guds ord
 • ·        de helliges samfunn
 • ·        hus- og sykebesøk
 • ·        diakonal virksomhet
 • ·        utbredelse av Bibelen og kristen litteratur
 • ·        annen evangeliserende virksomhet

 

§ 2 BEKJENNELSE

Bergens Indremisjon bygger sin virksomhet på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

 

§ 3 MEDLEMSSKAP

Medlem av Bergens Indremisjon kan enhver bli som bekjenner seg for å være en personlig kristen, som i lære og liv bekjenner seg til den evangelisk-lutherske lære, og som årlig betaler en kontingent som fastsettes av styret.

Dersom noen ikke har betalt sin kontingent i to år anses vedkommende ikke lenger som medlem av Bergens Indremisjon.

Nye medlemmer gjøres kjent med forsamlingens grunnlag, formål, visjon og arbeid.

Barn av foreldre som er medlemmer i Bergens Indremisjon skrives inn som medlem ved dåp. Barn som er døpt i andre forsamlinger eller menigheter skrives inn etter melding fra foreldre. Når barna blir 15 år må de selv velge om de vil opptas i ordinært medlemskap.

Medlemmer som lever i strid med Guds ord, skal formanes i samsvar med Matt. 18, 15-18. Medlemmer som ikke lever i

overensstemmelse med § 3, 1. ledd i denne loven, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra eldsterådet, kan miste sitt medlemskap i Bergens Indremisjon.

Bergens Indremisjon er tilsluttet Indremisjonsforbundet.

 

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned.

På årsmøtet behandles følgende saker:

 • ·        årsmelding
 • ·        revidert regnskap som skal være avsluttet pr. 31. desember
 • ·        valg av styre
 • ·        eventuelt valg av eldste
 • ·        valg av valgkomite
 • ·        valg av revisor
 • ·        andre saker som er nevnt i innkallingen

 

Styret avgjør hvilke saker som skal tas opp på årsmøtet. Dersom andre ønsker en sak behandlet på årsmøtet må dette kreves av minst 15 medlemmer.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Bare personer som har vært medlem i forsamlingen i minst 6 måneder, er over 18 år og har betalt sin kontingent, har stemmerett.

 

§ 5 MEDLEMSMØTER

Foruten de vanlige oppbyggelsesmøtene avholdes minst seks medlemsmøter i året.

 

§ 6 STYRET

Årsmøtet velger styret som består av 8 personer.

Fire styrerepresentanter velges for tre år. Begge kjønn skal være representert. I tillegg velges det tre varamedlemmer for ett år. Første varamedlem møter fast i styret. Ingen kan sitte i styret sammenhengende mer enn 6 år. De kan senere gjenvelges etter ett års opphold.

De fire andre i styret utgjør et eldsteråd sammen med forsamlingsleder. Jmfr § 8 Eldsterådet har egen valgordning.

Styret konstituerer seg selv med styreleder, nestleder og sekretær. Styreleder velges blant medlemmene i eldsterådet. Sekretær kan velges utenfor styret.

Styret er beslutningsdyktig når fem styremedlemmer er til stede. Administrasjonsleder og forsamlingsleder har møteplikt med talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 7 STYRETS OPPGAVER

Styret skal lede forsamlingens virksomhet, ivareta dens interesser, og se til at forsamlingen drives etter sitt grunnlag, formål og visjon.

Styret setter ut i livet de beslutninger som årsmøtet og medlemsmøtet vedtar og er ansvarlig for driften av Bergens Indremisjon.

Styret har tilsyn med og ansvar for de som er ansatt i forsamlingens tjeneste. Styret skal også se til at disse har de nødvendige nådegaver for tjenesten.

Styret er generalforsamling for de institusjonene som eies av Bergens Indremisjon.

Styret samles etter behov, minimum 6 ganger i året.

Signaturrett:

Bergens Indremisjon forpliktes ved styreleders underskrift eller dem som styret gir særskilt fullmakt.

 

§ 8 ELDSTERÅDET

Eldsterådet består av fem menn, inkludert forsamlingsleder.

Eldste velges for en periode på tre år. Etter to sammenhengende perioder kan en eldste gjenvelges etter ett års opphold. Forsamlingsleder er ikke bundet av funksjonstid. Forsamlingsleder har stemmerett.

Eldsterådet er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede.

Eldste innstilles av styret. Kandidater som får 2/3 flertall, framlegges til valg i årsmøtet.

Det innstilles en kandidat mer enn det som skal velges. Forslag til eldste kan meldes til styret ved styreleder. Rådet konstituerer seg selv.

 

§ 9 ELDSTERÅDETS OPPGAVER

Eldsterådet skal ivareta et særskilt hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og forsamlingslivet er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Ved avvik eller lærestrid har eldsterådet ansvar for rettledning og formaning.

 

§ 10 LOVENDRINGER

Forandring av lovene kan gjøres på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene.

Forslag til lovendring kan fremsettes av styret, eller av minst 15 medlemmer. Forslag til lovendring gjøres kjent for medlemmene senest en måned før årsmøtet.

§ 2, § 3, 1. ledd og § 10, 1. og 3. ledd kan ikke forandres.

 

§ 11 OPPHØR

Ved oppløsning tilfaller Bergens Indremisjons verdier det formål som 2/3 av medlemmene på det avsluttende årsmøte bestemmer.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.