Visjon 2020

Postet: 5. juli 2012  

Vi er inne i eit spennande år for ImF. Saman med krinsane har vi sett i gong eit omfattande strategiarbeid, der vi tek sikte på å nå dei aller fleste av leiarane i det lokale indremisjonsarbeidet. Dette gjer vi fordi vi ønskjer å ta på alvor bakgrunnen for at krinsane og Forbundet vart starta i si tid. Organisasjonen vart forma fordi dei åndelege leiarane såg eit behov for å stå saman i ein større einskap. Så kva er behovet i dag?

Slike prosessar er krevjande, men nødvendige.

Vi stiller ein del grunnleggande spørsmål til våre lokale leiarar, mellom anna desse:

  1. Kva kriser har vi hatt og kva har dei gjort med oss?
  2. Kva arbeid har vi lukkast med, og kvifor?
  3. Kva er den viktigaste kompetanse vi har? Kva gjev oss rett til å eksistere? Kva gjer oss til oss?
  4. Kva har Gud talt til deg som er leiarar i ein eller annan samanheng i indremisjonen? Kva opplever du Han kallar oss til å gjere?
  5. Korleis ser du for deg arbeidet i ImF om 10 år?
  6. Kva ser du av hindringar, truslar, styrker og muligheiter?

Slike prosessar er krevjande, men nødvendige. Vi opplever store endringar både i samfunnsstrukturane og folks innstilling til kristen tru. Den store omdømmeundersøkinga som vart gjennomført i vår gav oss mykje å tenkje på, og eg oppmodar våre leiarar til å sette seg inn i denne. Hjertedørene til folket vårt er framleis opne, og vi er oppmuntra over å sjå at mange menneske kjem til tru gjennom ulike delar av misjonsverksemda. Men sett i forhold til dei store massane må vi også berre erkjenne at vi maktar i så altfor liten grad å få folket i tale. Det er vår store naud, og vi ber: «Kjære Herre Jesus, vis oss vegen i dette uoversiktlege landskapet. Driv arbeidarar ut til din haust!»

Lytt til Herrens stemme gjennom Ordet og ved Den Heilage Ande, og la di røyst lyde om kva Han kallar oss til dei neste 10 åra!

I ImF sentralt er vi takksame for at krinsane står saman om dette strategiarbeidet, og vi deler ei felles forståing av situasjonen. I ImF kunne vi sikkert på eiga hand ha utforma ein brukbar strategi- og handlingsplan til neste års generalforsamling, men no vil vi i sterkare grad lytte til leiarane på grasrota. Derfor er vår innstendige oppmoding denne: Lytt til Herrens stemme gjennom Ordet og ved Den Heilage Ande, og la di røyst lyde om kva Han kallar oss til dei neste 10 åra!

Dagens bibelord - Gal 3,1-7

1 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? 2 Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? 3 Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? 4 Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves? 5 Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? 6 Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.

Gal 3,1-7
 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?
Les mer