Når de fattige leser Bibelen

Postet: 5. november 2015     kommentarer

Ved kirkevalget i september fikk man inntrykk av at vigsel av homofile par er det store spørsmålet som avgjør om man er bibeltro eller ikke. Men er det så enkelt?

Stian Kilde Aarebrot, leder i Substans − et nettverk for kristen trospraksis som forsøker å omsette Jesu liv og lære til konkret handling, peker i to blogginnlegg på to områder hvor kristne kanskje burde være like opptatt av å være bibeltro, som på det seksuelle området. Det ene er relasjonell etikk, hvor Aarebrot spør hvor bibeltro man er, når for eksempel enkelte arbeidsplasser i kirken er preget av minst like mange og harde konflikter som resten av samfunnet. Hva med Jesu ord i Matt 5,23 om å forsones med sin bror før man bærer frem sin offergave?

Det andre området Aarebrot tar opp, er økonomi. Der spør han om man er helt bibeltro når man lar privatøkonomien være en privatsak. Hvordan skal vi forholde oss til Jesu ord som: «Selg alt og gi det til de fattige», «Salige er de fattige, ve dere rike» og «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike»? Jeg skal ikke her komme med et klart svar på det, men det er kanskje vel fristende og behagelig å si at Jesus ikke mente det han sa, bokstavelig.

Det er altså kanskje ikke så lett å være bibeltro, som det først kan virke som. Det handler ikke bare om å ha det riktige synet på vigsel av homofile par. Bibelen handler om mye mer, og den leses og tolkes av mennesker som er begrenset. Vi ser stykkevis og delt, som Paulus skriver, og vi ser og vektlegger gjerne ut fra vårt eget ståsted, og står dermed i fare for å overse enkelte andre ting som også står i Bibelen. Selv om man har Jesus Kristus som tolkningsnøkkel og det sentrale som Bibelen kretser om, og man tror på alt det som Bibelen sier om Jesus Kristus, så kan man kanskje likevel lese Bibelen på forskjellige måter og fortsatt være bibeltro?

I Latin-Amerika, for eksempel, hadde, og har man fortsatt, i mange land en situasjon hvor en liten rik elite undertrykket det store flertallet, som levde i en ekstrem fattigdom. I denne situasjonen sto teologer midt opp i et dilemma: Hva gjør en som teolog og kristen i forhold til kampen mellom de rike og fattige? Hvordan være bibeltro i en slik situasjon? Noen kom frem til at de måtte velge side, og de valgte å gå inn i kampen på de fattiges side. I boken Liberation Theology fra 1987 beskriver Phillip Berryman frigjøringsteologien som

• en tolkning av den kristne tro ut fra de fattiges lidelser, kamp og håp
• en kritikk av samfunnet og ideologiene som opprettholder det
• en kritikk av kirkens og kristnes aktivitet ut fra de fattiges perspektiv

Frigjøringsteologene hadde som utgangspunkt at hvis de fattige fikk lese Bibelen, så ville vi få en annen forståelse av den kristne tro, enn den som er rådende blant de rike og mektige. Det er altså de fattige som er frigjøringsteologenes hovedanliggende. Fattigdom ble tatt opp som teologisk tema. Der er det mye å ta av, for det står mye om det i Bibelen. På Korsvei i 1994 var den amerikanske teologen og aktivisten Jim Wallis hovedtaler. Han formidlet kallet til omvendelse ved å vise frem en gjennomhullete Bibel, hvor alle ord som advarte om pengenes makt og rikdommens forførelser og taler de fattiges sak, var klippet bort. Det var ikke så mye igjen av Bibelen, og Wallis sto igjen med en nylesing av Salme 23 som en protestvise mot konsumismens misnøyelogikk: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.» Spørsmålet er om Wallis og de latinamerikanske frigjøringsteologene er like bibeltro som mer konservative kristne som er opptatt av å være bibeltro.

Både såkalte liberale og konservative kristne kan være enige om at man må gjøre noe for de fattige, for å være bibeltro. Men hva gjør man og hvordan gjør man det og hvem er de fattige? Den brasilianske erkebiskopen Dom Helder Camara merket at det var lettere og mindre farlig å drive med veldedighet, enn å jobbe politisk for å endre samfunnsstrukturene som skaper og opprettholder fattigdom. Han skal ha uttalt følgende: «Når jeg ga mat til de fattige, kalte de meg en helgen. Når jeg spurte om hvorfor de var sultne, kalte de meg en kommunist». Det er kanskje derfor mange nøyer seg med å gi mat til de fattige (veldedighet), uten å spørre for mye eller sette kritisk fokus på hvorfor de er sultne. Så kan man lure på hvordan det ville vært for kirken, om det store spørsmålet ved kirkevalget, som avgjorde om man var bibeltro eller ikke, hadde vært hvordan man forholder seg til penger, økonomi og fattigdom.

Dagens bibelord - Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Luk 19,1-10
 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.
Les mer