Ekteskap og sambuarskap

Postet: 9. oktober 2012  

Den som har fylgt med i Dagens spalter dei siste månadane har fått med seg ein debatt om korleis vi som kristne skal forholda oss til den nye ekteskapslova. Debatten har vore viktig, samstundes som den frå enkelte kan fortone seg noko teoretisk. Den største utfordringa i landet vårt er etter mi meining ikkje at vi har ei lov som bryt ned synet på kva eit bibelsk ekteskap er for noko (for all del – dette er gale nok), men at folk ikkje giftar seg. Dei fleste lever i sambuarskap, noko som er å leve i hor. Også i kristne miljø er det blitt stuereint å flytte saman, med eller utan refleksjon om at dette skal vare livet ut og ha Guds velsigning over seg. Men vi må våge å tale sant om at det å flytte saman utan ei offentleg ekteskapsinngåing er å stille seg inn under Guds dom. På lik linje med homofilt samliv, kan vi ikkje tvinge Gud til å velsigne ei samlivsform som er i strid med Bibelens ord.

«… vi må våge å tale sant om at det å flytte saman utan ei offentleg ekteskapsinngåing er å stille seg inn under Guds dom.»

Den nye ekteskapslova har ført til ei tydeleg endring av mi teneste på eit sentralt punkt: Det har blitt vesentleg for meg å nytte vigselshandlinga til å forkynne så klart som eg kan kva eit bibelsk ekteskap mellom mann og kvinne er for noko. Gode ord på vegen kan ein gje i vigselssamtalen, men i liturgi og forkynning må det bibelske fram. Eit kjerneord er Efeserbrevet 5: «Derfor skal mannen forlata far sin og mor si og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt kjøt. Denne løyndomen er stor – eg talar her om Kristus og kyrkjelyden.» Ekteskapet er med andre ord ikkje berre ei samfunnsordning og den beste ramme for samlivet, men det peikar på det djupaste og meste sentrale i vår kristne tru – forholdet mellom Jesus Kristus og den kristne forsamling på jord. Også av denne grunn er det ubegripeleg og uakseptabelt at kristne leiarar kan arbeide for å legitimere og påkalle Guds velsigning over anna samliv enn ekteskap mellom mann og kvinne!

«… mange kristne som flyttar saman i sambuarskap, gjer det fordi dei aldri har fått høyre fulltonande undervisning om ekteskap.»

 Eg vil oppmode alle som står i ein kristen formidlingssituasjon (forkynnarar, prestar, lærarar, ungdomsleiarar, etc.) til å halde fram kva Bibelen seier om ekteskapet, for trua kjem som kjent ved forkynninga, og forkynninga ved Kristi ord. Lat oss vere klar over at mange kristne som flyttar saman i sambuarskap, gjer det fordi dei aldri har fått høyre fulltonande undervisning om ekteskap, og dei er under press frå samfunn, vener og ofte familie om «å prøve ut om ein passar saman». Ei slik rettleiing må vi formidle samstundes som vi leitar etter ei ekteskapsordning som er betre enn den noverande.

Dagens bibelord - Rom 6,14-23

14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
15 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 6,14-23
 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
Les mer