Uforsonlig feil

Postet: 22. desember 2016  Emner: , , ,   

Læren om stedfortredende soning har vært kontinuerlig til stede i kristendommens historie siden oldkirken.

Innlegget ble først publisert i Dagen (i papirutgaven 19.12.16 og på dagen.no 21.12.16)

Førsteamanuensis Asle Eikrem tar feil når han i Dagen 15. desember hevder at «en tolkning av korset som stedfortredende strafflidelse ikke ble formulert før reformasjonen».

Dagens debattsider 19.12.16 med fire innlegg med utgangspunkt i Sambåndets novembernummer

Sambåndet satte søkelys på stedfortredende soning i novembernummeret, med den nylig utgitte boken «Kors og frelse – oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren» som hovedkilde. Boken er skrevet av Eikrems likemann når det gjelder akademisk grad, førsteamanuensis Arne Helge Teigen ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Teigen viser i boken først og fremst til utenlandske teologer. Vi kontaktet Menighetsfakultetet for å høre om det fantes norske teologer med de samme tankene, og vi ble av ledelsen henvist til nettopp Asle Eikrem. Vårt intervju med ham utløste debatten i Dagen. Den ble startet av Johannes Kleppa, med henvisning til Sambåndet. (Se lenker nederst.)

I et svar til Eikrem på DagensDebatt.no viser Bernt Torvild Oftestad til Anselm av Canterbury (1033-1109) og skriftet «Cur Deus homo» («Hvorfor Gud ble menneske») fra 1098. Som vi skriver i den aktuelle temaseksjonen i Sambåndet, med Teigens bok som kilde, utviklet Anselm av Canterbury det som senere er blitt kalt objektiv forsoningslære. Hovedpoenget her er at Jesus betaler det menneskene skylder Gud, ved sin lidelse og død.

Teigen mener likevel at Anselms forsoningslære er smalere enn den vi finner i oldkirken. Anselm mente at Jesu frelsesverk ikke besto av at han led en stedfortredende straff, men at Jesus gir Gud en erstatning for det menneskene skylder.

Justin Martyr på maleri fra 1584 av André Thévet. Kilde: Wikimedia Commons

Derimot trekker Teigen fram Justin Martyr, som levde fra 100-165. Med henvisning til Galaterbrevet 3,13 framholdt Justin det som Guds vilje at Jesus skulle ta straffen over synden i menneskenes sted. Denne tidlige kirkefaderen omtaler Jesu korsdød både som befrielse fra Satans herredømme og som noe Jesus måtte gjennom for å sone menneskenes synder. Justin Martyr påpekte også, ifølge Teigen, at Jesus selv valgte å gå inn under forbannelsen som kom som følge av syndefallet, og syndefallet blir dermed det grunnleggende premiss for Justins forståelse av Jesu frelsesgjerning. Menneskene må frelses fra Guds dom over syndene deres, og Jesus må ta på seg å sone dommen. Teigen påviser at også Ireneus (130-202) og Athanasius (296-373) tar utgangspunkt i syndefallets konsekvenser når de skal forklare hva Jesu frelsesgjerning besto i. Også disse henviser til Gal 3,13.

Denne tidlige kirkefaderen omtaler Jesu korsdød både som befrielse fra Satans herredømme og som noe Jesus måtte gjennom for å sone menneskenes synder

Eikrem er kun opptatt av reformasjonstiden. Martin Luther (1483-1546) gjeninnfører den komplekse læren fra oldkirken og forstår frelse både som soning og seier – også han med utgangspunkt i blant annet Gal 3,13. Teigen skriver at Luther ser befrielse og seier som resultatet av at Jesus lider og død som vår stedfortreder. Også Johannes Calvin (1509-1564) var klar på at Jesus døde fordi han gikk inn under Guds vrede for å sone Guds rettferdige dom over menneskehetens synder som følge av syndefallet.

Det vil kanskje interessere Asle Eikrem å studere den franske filosofen Abelard (1079-1142). Ifølge Arne Helge Teigen var det han som utviklet den såkalte subjektive forsoningslæren – og det er her bruddet med oldkirken oppstår. Ifølge denne læretypen er det verken synd mot Gud eller Guds dom over synden som er menneskenes problem, men angsten for Gud. Gud åpenbarer seg gjennom Jesus på en måte som gjør at angsten forsvinner. Denne læren, skriver Teigen, ble senere videreført i den liberale teologien.

Førsteamanuensen må vurdere synet sitt på læren om stedfortredende soning i lys av de bibeltekstene kirkefedrene henviste til

Asle Eikrem benytter seg av et «argumentasjonsknep», som det het da jeg gikk på gymnaset på 1980-tallet, når han hevder det er «velkjent» at læren om stedfortredende lidelse ikke formuleres før på 1500-tallet. At han må ta dette opp med de kirkefedrene som er nevnt ovenfor, er én ting. Langt mer alvorlig er det at førsteamanuensen også må vurdere synet sitt på læren om stedfortredende soning i lys av de bibeltekstene kirkefedrene henviste til.

Les også: Leder i Sambåndet nr. 12/16: Dommen og tårene

 

Kronologisk oversikt over debattinnlegg publisert på dagen.no så langt:

Johannes Kleppa 08.12.16: Angrep på forsoninga – sentralpunktet i kristen tru 

Asle Eikrem 15.12.16: Forsoning i kristen tro 

Bernt Torvild Oftestad 15.12.16: Uklart om frelsen 

Redaksjonell artikkel i Dagen 16.12.16: Tviler på Jesu stedfortredende død 

Asle Eikrem 18.12.16: Om forsoning i kristen tradisjon 

Bernt Torvild Oftestad 20.12.16: Om Anselm og litt til 

Petter Olsen 21.12.16: Uforsonlig feil

Sakarías Ingólfsson 21.12.16: Det som skjer på alteret 

Innlegg om samme tema i Dagen som ikke er publisert på nett:

Egil Sjaastad 19.12.16: Stedfortrederen

Johannes Kleppa 20.12.16: Forsoninga i Bibelen og i kyrkja

Marian Eigeles 21.12.16: Ikke før reformasjonen?

Johannes Kleppa 22.12.16: Kvifor vart Gud eit menneske?

Dagens bibelord - Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Luk 19,1-10
 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.
Les mer