Reformasjonen er ikke over

Postet: 1. oktober 2017  Emner: , , ,   

Norge er det eneste landet i Vest-Europa der et flertall av de spurte fremdeles mener at frelsen skjer ved tro alene. Samtidig er det klart at Den katolske kirke har økt – ikke redusert – den teologiske avstanden til et evangelisk ståsted.

TROEN ALENE: Over halvparten av protestantene i to nye PEW-undersøkelser mener at både tro og gode gjerninger er nødvendig for å komme til himmelen. Martin Luther var klar på prinsippet om «troen alene» da han fremla sine teser for 500 år siden. Maleri av Ferdinand Pauwels

Oktober 2017 er måneden der reformasjonen runder 500 år. I septemberutgaven av Sambåndet er Martin Luther og reformasjonen derfor tema for 14 av sidene. Under vignetten Til tro bringer vi i tillegg andre og siste del av en tale holdt på European leadership forum (ELF) i mai i år. 

Spørsmålsvarianten av overskriften på denne artikkelen – «Er formasjonen over?» – er tittelen på en «uttalelse om evangelisk-kristen overbevisning» fra oktober i fjor, undertegnet av mer enn 200 evangeliske (evangelikale) ledere og akademikere fra hele verden. Uttalelsen ble avgitt av the Reformanda Initiative, som ble etablert i 2015 for blant annet å sette evangelikale ledere i stand til å forstå romersk-katolsk teologi og praksis. (Reformanda er latin for å bli transformert eller reformert.) Leder er pastor Leonardo De Chirico, som også holdt talen på ELF.  

Talen som er gjengitt i de to siste numrene av Sambåndet, tar utgangspunkt i denne uttalelsen. Den innleder med en observasjon av at «den økumeniske velviljen i den senere tid (fremmedordet betyr arbeid for økt forståelse og samarbeid) har skapt forutsetninger for både evangeliske og katolske ledere til å hevde at (…) den teologiske uenigheten som ledet til brytningen innenfor kristenheten i Vesten på 1500-tallet, er løst.»

Den katolske kirke de siste hundreårene innført tre nye dogmer eller trossetninger som ikke har noen støtte i Bibelen

De som har formulert uttalelsen, påpeker at Skriften alene – det å gjeninnsette Bibelen som høyeste autoritet – og på nytt innse at frelsen skjer ved tro alene, er de to hovedmomentene i reformasjonen. Fra et katolsk perspektiv, framholder uttalelsen, er Bibelen imidlertid bare én av flere kilder til autoritet, og den er heller ikke den høyeste. Tradisjonen er eldre enn Bibelen, står høyere enn Bibelen og blir ikke åpenbart bare gjennom Bibelen, men gjennom kirkens undervisning og agenda til enhver tid. Som en konsekvens av dette har Den katolske kirke de siste hundreårene innført tre nye dogmer eller trossetninger som ikke har noen støtte i Bibelen: At Maria forble jomfru etter å ha født Jesus (1854), pavelig ufeilbarlighet (1870) og at Maria ble tatt legemlig opp til himmelen (1950).

Fra konsilet i Trent. Kilde: Wikipedia

Under konsilet (kirkemøtet) i Trent fra 1545 til 1563 erklærte Den katolske kirke at de som trodde på rettferdiggjørelse av tro alene, var anathema – fordømt. Kirken fastholdt også læren om at frelse er en prosess der mennesket samvirker med tilført nåde, heller enn en hendelse grunnlagt på nåde alene ved tro alene.

I 1999 signerte representanter fra Den romersk katolske kirke og fra Det lutherske verdensforbund en felles erklæring som er sagt å ha fylt gapet mellom luthersk og katolsk forståelse av læren om rettferdiggjørelsen. Men the Reformanda Initiative framholder at også i denne felleserklæringen framstilles rettferdiggjørelsen som en prosess som settes i gang av det kirkelige dåpssakramentet og altså ikke mottas gjennom tro alene. Rettferdiggjørelsen er i katolsk forståelse er fortsatt en vandring  som krever medvirkning fra de troende og en fortløpende deltakelse i kirkens sakramentale system. Det finnes ingen tanke om at Guds rettferdighet tilregnes den troende i Kristus, og dermed finnes det heller ingen frelsesvisshet. Den katolske kirke har også fortsatt med avlat (eng.: indulgence – ettergivelse av straff), som nettopp var reformasjonens utløsende faktor. Her viser uttalelsen fra the Reformanda Initiative til pave Francis’ barmhjertighetens jubelår (2015-16). 

-Dette viser at det Den romersk katolske kirkes grunnleggende syn på frelsen er uforandret – selv etter felleserklæringen. Og i dette synet er frelsen avhengig av Den katolske kirke som mellommann mellom Gud og menneske, formidlingen av nåde gjennom sakramentene, helgeners forbønn og skjærsilden, oppsummeres det i uttalelsen. 

Samarbeid mellom evangelikale og katolikker oppmuntres på områder der man har felles anliggende, som vern av liv og religionsfrihet. «Men når det handler om å oppfylle misjonsbefalingen om å forkynne og leve ut evangeliet om Jesus Kristus for hele verden, må evangeliske kristne være nøye med å bevare evangeliets innhold i bygging av felles plattformer og koalisjoner, understreker forfatterne av uttalelsen.

Det  står dårlig til med protestantenes bevissthet

500 år etter reformasjonen er det 560 millioner protestanter verden over, og de utgjør en tredel av kristenheten. Men to studier utgitt i august av det amerikanske forskningssenteret Pew viser etter mitt syn at det  står dårlig til med bevisstheten. Kristelig Pressekontor har laget en norsk nyhetssak om disse studiene. Tallene for Vest-Europa baserer seg på telefonintervjuer fra april til august i år med 24.599 mennesker i 15 land, med minimum 1500 respondenter fra hvert av dem. (Katolikker er spurt i 11 land, ingen av dem nordiske.) 

  • På spørsmål til henholdsvis europeiske protestanter og katolikker om de betrakter protestantisme og katolisisme som mer like enn ulike, svarer 58 prosent (mediantall som viser sentral tendens) like og bare 26 prosent ulike. I Norge svarer hele 60 prosent av de spurte protestantene mer like enn ulike, mens bare 21 prosent holder på mer ulike. Av de representerte nordiske landene er det protestantene i Danmark som er mest bevisste (53 prosent like, 29 prosent ulike). Blant europeiske katolikker svarer 50 prosent (median) like og 34 prosent ulike.
  • 47 prosent (median) av de europeiske protestantene  mener at både tro og gode gjerninger er nødvendig for å komme til himmelen. Bare 29 prosent (median) sier at tro alene er nok. Tilsvarende tall for europeiske katolikker er henholdsvis 59 og 26 prosent. I USA svarer 52 prosent av protestantene at både gode gjerninger og tro er nødvendig, mens 46 prosent svarer at tro alene er nok. Tilsvarende tall for amerikanske katolikker er 81 og 17 prosent.
  • I USA er det også stilt spørsmål om Skriften alene (sola scriptura). 52 prosent av protestantene mener at kristne trenger veiledning fra kirkens undervisning og tradisjoner i tillegg til Bibelen, mens bare 46 prosent mener at Bibelen gir all nødvendig veiledning. Tilsvarende tall for amerikanske katolikker er 75 og 21 prosent. Bare 30 prosent av protestantene i USA tror på både troen alene og Skriften alene. Hvite evangelikale skiller seg her positivt ut.

I Vest-Europa er, som nevnt, Norge det eneste landet hvor et knapt flertall (51 prosent) av protestantene sier at frelse kommer gjennom troen alene. 30 prosent av norske protestanter svarer at både gode gjerninger og tro er nødvendig for å komme til himmelen.  Bare 8 prosent av europeiske protestanter og 14 prosent av katolikkene oppgir at de går til gudstjeneste minimum ukentlig. En liten trøst kan det ligge i at europeere som sier at religion er viktig for livene deres, er mer tilbøyelig enn andre til å holde fast på sin respektive kirkes syn på frelsen. I Norge sier 55 prosent av protestantene som regner religion som svært eller noe viktig for livet deres, at de tror på frelse ved tro alene (høyest av de åtte protestantiske landene).

Reformasjonen er langt fra over. Det handler om menneskers frelse og frihet i Kristus

I sin omtale av Pew-studien 14. september overforenkler Vårt Lands kommentator Olav Egil Aune. Han mener frelse ved tro alene eller ved tro pluss gjerninger er «snirklete saker for folk flest». For Aune synes det altså som om reformasjonens hovedsak var et bomskudd. Etter mitt syn er Pew-undersøkelsen derimot et tindrende klart bevis på at reformasjonen langt fra er over. Det handler om menneskers frelse og frihet i Kristus.    

En litt kortere versjon av denne artikkelen kan leses på verdidebatt.no.

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer