Bibelen avslører det kritikkverdige

Postet: 30. november 2017  Emner: , , , ,      kommentarer

I Apostlenes gjerninger avslører Lukas blant annet bedrageri (5,1ff) og korrupsjonsforsøk (8,13ff) i menighetens første historie. Bibelen tier ikke om ubehagelige ting blant de kristne.

Lukas i arbeid. Meister der Fuldaer Schule (I) – The Yorck Project. Kilde: Wikimedia Commons

Det har brutt ut en debatt i Dagen som kan forstås som om handle om hvorvidt kristne medier skal drive med undersøkende journalistikk. Kommentator Trine Overå Hansen i Norge Idag skyver Galaterbrevet foran seg i et forsøk på å stille kritisk journalistikk i vanry. Det fører ikke fram.

Det er på leserbrevplass i Dagen 24. november at Hansen «hilser Dagens redaktør med Gal 6:1-3». Her kommer Paulus med følgende formaning (1988/07-overs.): «Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med ydmyk ånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv.»

De færreste av oss kan si seg fri for å ha trukket et tekstavsnitt ut av sin sammenheng og få det til å se ut som om det tjener ens hensikt. Men la oss nå se litt på om det er riktig å bruke avsnittet slik Hansen synes å gjøre det.

Aller først kan vi altså merke oss hvor åpen og ærlig Bibelen er om kritikkverdige forhold. Les Apostlenes gjerninger og se hvordan Lukas, nærmest på journalistisk vis, setter søkelyset på en rekke forhold i menighetens første 30 år som mange av datidens aktører nok helst hadde sett ble værende i det stille eller i det minste internt. For det andre finner vi en sterk oppfordring til «undersøkende journalistikk» allerede i 5. Mos 13,12ff.

Paulus bruker sterke ord i brevet til sine medkristne

Når det gjelder Gal 6, har jeg blant annet brukt kommentarserien Bibelverket som kilde. I Galaterbrevet angriper Paulus læren til predikanter – ofte kalt juduaister – som han mente begrenset de kristnes frihet ved å kreve at galaterne lot seg omskjære og holdt seg til den jødiske festkalenderen. Og Paulus bruker sterke ord i brevet til sine medkristne: «Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere?» (3,1). Om judaistene sier han (5,12): «Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!» Paulus er ikke redd for å avsløre og å sette på plass når han står overfor urett.

Fra kap. 5,25 til 6,10 – altså inkludert Hansens avsnitt – snakker Paulus om livet i ånden og etiske problemer i forsamlingene. Æresyke (5,26) er uforenlig med vandringen i ånden (jf. 6,3). Skal galaterne kunne vandre i ånden, må de ha sjelesørgerisk ansvar overfor hverandre, ikke minst når noen faller i synd. Kristne mennesker skal hjelpes til rette når de faller i fristelse eller begår et feiltrinn. Og denne oppgaven bør overlates til de mest ydmyke kristne.   En overmodig kristen vil stå i fare for å rammes av samme synd.

I stedet for den lovoppfyllelsen judaistene snakket om, setter Paulus inn «Kristi lov» (f.eks. Joh 13,34) om å elske hverandre og bære hverandres byrder. Det vil være Åndens frukt, og ære til mennesker er da utelukket. Andres svakhet gir ikke grunn til hovmod eller noe fortrinn hos Gud. Man skal ikke sammenligne seg med andre, men prøve seg selv på Kristi lov. Da vil man se at man ikke er noe i seg selv og vil være i stand til å hjelpe andre.

ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet

Legger vi denne fortolkningen til grunn, skriver altså Paulus her om hvordan man vandrer i ånden som en kristen, ikke om forholdet til lover og regler i det sivile samfunnet. Bibelens holdning til aktverdig åpenhet kommer etter mitt syn blant annet fram i det som er blitt et slags motto for Sambåndets redaksjon: «(…) ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet» (2. Kor 4,2).

Innlegget ble først publisert i Dagen 29.11.17. (Se også kommentarfeltet.)

Fra en «såkalt kristen»

Postet: 28. november 2016  Emner: , , , ,     Kommentarer: 2   kommentarer

Jeg registrerer at jeg i kommentarfelt i Dagen og på Facebook er blitt gjort til en hermetegnskristen. Det er en underlig opplevelse.  

«Takk, Dagen, for at dere offentliggjør de norske «kristne» lederne som er for homofilt ekteskap og for abort opp til ni måneder», var det en som kommenterte da avisen på valgdagen 8. november meldte at 25 av 43 spurte kristne ledere ville ha stemt på Hillary Clinton dersom de hadde hatt stemmerett. Undertegnede var en av disse 25. Utgangspunktet var at Dagen 2. november sendte en e-post til det avisen beskrev som «et stort utvalg ledere og profiler i kristne sammenhenger». Spørsmålet vi fikk, var dette: «Hva ville du gjort hvis du hadde stemmerett ved presidentvalget i USA? Kan du gi en kort begrunnelse?»

På det tidspunkt hadde jeg allerede hatt artikkelen «Donald Trump som avgud» på trykk i Dagen (på bloggen ble overskriften Derfor kan kristne si nei til Trump). Her gjorde jeg oppmerksom på advarsler fra to kristne samfunnsdebattanter i USA om å stemme på Trump av strategiske årsaker og på tross av personen. I Dagens kommentarfelt ble jeg da raskt tolket som Clinton-tilhenger – uten at jeg direkte hadde skrevet noe om det.

Da spørsmålet fra Dagen kom, tok jeg altså stilling for Clinton. «Jeg ville ha stemt på Hillary Clinton – selv om jeg er uenig med Clinton i hennes syn på blant annet abort og samkjønnet ekteskap. Å støtte Donald Trump bare fordi han sier at han vil nominere konservative dommere til Høyesterett, mener jeg er uforsvarlig», innledet jeg svaret med. Det var altså dette som utløste kommentarfeltets vrede, selvsagt ikke bare rettet mot meg, men også de 24 andre. (15 andre lot seg bli plassert som «usikker» eller oppga at de utfra sin stilling ikke ville svare. Og kanskje særlig det siste ville nok vært lurere. Men meningen min var å svare med redaktørhatten på, og ikke som talsmann for ImF i egenskap av medieleder.)

Debatten som oppsto etter at Dagen publiserte denne oversikten, fikk meg til å skrive et nytt innlegg til Dagen – med den litt provoserende tittelen «Den syndfrie kandidaten«. Her prøvde jeg å komme med noen opp- og avklaringer, ikke minst med tanke på hvordan jeg mener at Clintons abortsyn var blitt karikert i forbindelse med den tredje presidentdebatten. Artikkelen sto på trykk 14. november, altså etter at valgresultatet var klart. Her er innholdet i den også for de av mine blogglesere som ikke leser Dagen jevnlig. Her medfølger også lenker til den dokumentasjonen jeg bygde på (bloggposten fortsetter etterpå, så ikke hopp av her om du allerede har lest artikkelen i Dagen):

Jeg mener at Clintons abortsyn ble karikert i forbindelse med den tredje presidentdebatten

«De evangelikale i USA stemte på en mann som står fast ved at han ikke ber Gud om syndsforlatelse.

Det er helt riktig at Hillary Clinton ikke ønsker å omstøte Høyesterettsavgjørelsen fra 1973 som i praksis tillater selvbestemt abort i USA. Trump har erklært seg som motstander av abort (bortsett fra ved voldtekt, incest og ved fare for kvinnens liv), men ville i den tredje TV-sendte presidentdebatten ikke svare direkte på om han ønsket seg en endring av rettstilstanden. I stedet sa han at dette ville skje automatisk gjennom hans nominering av konservative dommere, og at det da ville bli overlatt til delstatenes myndigheter å ta stilling til abortspørsmål.

Clinton har gått imot et republikansk forslag om å forby abort etter 20. uke. I TV-debatten utla Trump det som at Clinton var villig til å «rive barnet ut av livmoren i den niende måneden på den siste dagen» av svangerskapet.

Faktum er at bare 1,2 prosent av abortene skjer etter 21. uke. Det er ekstremt sjelden, om i det hele tatt, det skjer så sent som Trump snakket om, og ytterst sjelden (0,2 prosent) det skjer på den måten Trump forsøkte å beskrive (av noen kalt partial-birth abortion). I tillegg har 43 stater allerede forbudt aborter etter 28. uke. Dette var altså i stor grad skremselspropaganda fra Trump.

Faktasjekk fra National Public Radio (NPR)

Faktasjekk fra The Washington Post

Faktasjekk fra Inqusitr

I ettertid har jeg blitt oppmersom også på følgende:

Faktasjekk fra Politifact

Hillary Clinton om å redusere antall aborter

I 1999, da Donald Trump mislyktes med å bli president, erklærte han seg som «pro-choice», altså for kvinnens rett til å velge. Han svarte «nei» på spørsmål fra fjernsynsstasjonen NBC om han ville forby partial-birth abortion. 16. august i fjor vedgikk han overfor samme kanal at det var «mulig» at han hadde donert penger til organisasjonen Planned Parenthood, som forsvarer abort, og at det ikke var sikkert at han ville kutte statsstøtten deres. Så sent som i april i år skapte han tvil om hvorvidt han egentlig ønsket å gjøre noe med dagens lovverk.

Også lovforslaget fra i fjor om å forby abort etter 20. uke, inneholder – ifølge en kommentarartikkel i Christian Post – unntak. Kommentator Eric Sapp påpeker også at den viktigste årsaken til abort er fattigdom (75 prosent av alle kvinner som tar abort), og at det å redusere fattigdom og styrke helsevesenet er mer effektivt med tanke på å hindre abort enn strenge regler.

La meg nok en gang si at jeg på generelt grunnlag er imot abort. Når jeg likevel ville ha stemt på Hillary Clinton, er det blant annet fordi jeg ikke tror det er riktig kun å legge vekt på én sak. Dersom fattigdom er en hovedårsak til abort, må man eksempelvis også vurdere kandidatenes politikk for å redusere den.

Også den personlige egnetheten må vurderes. En mann med det menneskesynet og forholdet til moral og sannhet som Donald Trump har blitt avslørt med – samt hans reaksjonsform når han føler seg krenket, inngir ikke akkurat tillit. Flere rettssaker venter på den påtroppende presidenten i forbindelse med hans forretningsvirksomhet.

81 prosent av de konservative lavkirkelige kristne i USA ga sin støtte til Trump. Teologen Michael Horton spør seg i det Billy Graham-grunnlagte magasinet Christianity Today om hva de evangelikale tenker om Trumps gjentatte erklæring om at han ikke har bedt Gud om tilgivelse fordi han ikke gjør så mye galt. Horton undrer også på om de synes Trump står for det tjenende, selvoppofrende lederskapet som Jesus ga oss eksempel på (Joh 13). Jeg synes begge deler er minst like verdt å reflektere over som Donald Trumps skiftende abortsyn.»

Så langt min artikkel i Dagen 14. november. Etter at vi i Sambåndets novembernummer skrev om at Bildøy bibelskole hadde reagert på det rektor oppfattet som en kobling fra NRKs side mellom Norge Idag/Visjon Norge og bibelskolen i Brennpunkt-programmet Pengepredikanten, kom mistenkeliggjøringen igjen fram, denne gang på Facebook: «Forundrer meg at mange som kaller seg kristne, er mer opptatt av å ta avstand fra Visjon Norge (og tydeligvis også Norge IDAG) enn å ta avstand fra NRK. Skulle tro denne typen kristne stod for en ateistisk ideologi og ikke en kristen», skrev en av kommentatorene i avisen Norge Idag da vedkommende delte Sambåndet-artikkelen på sin Facebook-profil. Uttrykk som «som kaller seg kristne» og «ateistisk teologi» knyttes altså her opp mot Bildøy bibelskole og Indremisjonsforbundet fordi man skrev noe som markerte at man ikke helhjertet støttet alt som Norge Idag og Visjon Norge står for. I den videre diskusjonen på Facebook-profilen kom det også fram at forsøk på konstruktiv kritikk, nyansering og vurdering blir oppfattet som intet mindre enn forfølgelse av medkristne(!)

Det må være lov å kalle slike hersketeknikker som en forsøpling av debatten

Det må være lov å kalle slike hersketeknikker som en forsøpling av debatten. Det må også være lov å spørre hvordan de som ser slik på det, eksempelvis oppfatter Paulus’ irettesettelse av Peter i Gal 2,11. Var dette et eksempel på forfølgelse? Jeg vender ofte tilbake til Apg 17,11. Her beskriver Lukas det som et fortrinn selv å granske det som blir forkynt. Når det gjaldt overfor Paulus og Silas, som hadde apostolisk autoritet, må det med langt større grunn gjelde overfor hvilket som helst menneske i dag.   

Dagens bibelord - Joh 13,2-12

2 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. 4 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 5 Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 6 Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» 7 Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» 8 «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. 9 Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» 10 Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» 11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»
   
12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?

Joh 13,2-12
 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham.
Les mer