Covid-19: Råd fra ImF gjeldende av 14.januar 2022 angående møte- og lagsvirksomhet

Regjeringen har oppdatert gjeldende retningslinjer gjeldende fra 15.januar 2022. Vi presiserer følgende punkter som mest aktuelt for vår virksomhet:

For arrangement, møter og gudstjenester:

  • Offentlige arrangementer innendørs: Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer. Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer. Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Størrelse på lokalet vil altså være den mest praktiske begrensningen for de fleste møtelokaler, og en skal bruke munnbind dersom en ikke kan holde minst 1 meters avstand.
  • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler: Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. Utendørs: Maks 50 personer. Munnbindpåbud for publikum innendørs.
  • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år, heller ikke om de kommer fra ulike steder.
  • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne (i vår sammenheng må det gjelde taler, møteleder, sang/musikk) på innendørs kulturarrangementer.
  • Det sies ikke noe i retningslinjer og lovtekst om forsamlingssang, men vi nevner at en bør ta hensyn til dette, f.eks. ved bruk av munnbind.
  • ImF-kretsene vil ta selvstendige beslutninger om kretsarrangement (leirer og andre sammenkomster) praktisk kan gjennomføres.
  • Følg med i din kommune: Som alltid minner vi om at kommuner med høyt smittetrykk kan ha strengere regler enn de nasjonale.

For våre arbeidsplasser:

  • Arbeidsgivere pålegges å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
  • Anbefaling om 1m avstand og bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand.
  • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.

Er dere som arrangør i tvil om hva som er rett å gjøre, kan dere ta kontakt med kommunelege eller andre i kommunen med ansvar for smitteverntiltak.

Lenke til regjeringens tiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Gjennomgått av generalsekretær etter fullmakt fra kretslederne 14.januar 2022.