Utdrag frå «Lov om tros- og livsynssamfunn (trossamfunnsloven)»

For å svare på ein del vanlege spørsmål, har vi her henta nokre relevante paragrafar frå lovteksten per 11.mars 2021. Komplett lovtekst på Lovdata.no.

§ 2. Innmelding i og utmelding av tros- og livssynssamfunn
Personer som har fylt 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn.

Tros- og livssynssamfunnene fastsetter selv vilkår for medlemskap og framgangsmåte for innmelding i samfunnet. Utmelding skal alltid kunne skje skriftlig.

§ 3.Barns rett til medvirkning
Et barn som er i stand til å danne seg egne meninger, har rett til å medvirke i alle forhold som gjelder barnets utøvelse av tro eller livssyn.

§ 4.Registrering av tros- og livssynssamfunn
Et tros- eller livssynssamfunn kan bli registrert når det er fast organisert og har minst 50 medlemmer som

a) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret
b) er bosatt i Norge
c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn.