Last ned pdf av tidligere utgitte ressurspermer og bøker, som ikke lenger er for salg. NB! Noen filer kan være store, og dermed ta litt tid å laste ned.

Bibelsyn og Bibelbruk av Arvid Joramo
Dette heftet er meint som ei hjelp til å finna svar på dei store og mange spørsmåla om bibelsyn. Heftet byggjer på og vil fremja ein urokkeleg tillit til Bibelen som Guds ufeilbarlege og autorative ord, der skrifta åleine er kjelda for tru og liv. Last ned
  Samlivsetikk og kristen tro
En aktuell gjennomgang av samlivsspørsmål som berører oss alle. Utgitt i samarbeid med Normisjon, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Den Norske Israelsmisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Norsk Søndagsskole-forbund, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Last ned
  Syn og retningsliner
Syn og retningsliner for Det Vestlandske Indremisjonsforbund (no Indremisjonsforbundet), vart vedteke i 1953. Mykje har endra seg sidan, men heftet som tek opp organisasjonen si haldning til vedkjenninga, tilhøvet til kyrkja, nådegåvene, dåpen og nattverden, står enno fast. Last ned
  I Herrens tjeneste
Setter Bibelen større etiske krav til ledere enn til kristne generelt? Hvilke utfordringer møter en kristen leder på det etiske plan? Hvem kan være kristne ledere? Hvordan bør ledere som har falt, behandles?
Dette heftet forsøker å gi bibelsk begrunnede svar på slike spørsmål. Last ned
  I gode og vonde dagar,
rettleiing om ekteskap og samlivsspørsmål. Skilsmissetala er høge i Noreg. Store grupper menneske vel også å leva saman utan rettmessig stifta ekteskap. Fleire kristne ektefolk vel skilsmisse som utveg frå ekteskaplege problem og vanskar. Dette gjer og at spørsmålet om attgifte er aktuelt midt i den kristne forsamlinga. Denne boka er meint som eit lite svar i denne samanhengen. Last ned
  Ressurshefte i skolespørsmål
Heftet tar opp ulike skolespørsmål. I den grunnleggende delen som nå er tilgjengelig på denne siden drøftes f.eks foreldreretten, den offentlige skolen, hjemmeundervisning og friskoler. Last ned
  Med Jesus til familien
Tips og ideer til familiearbeidet i ImF
Dette lille heftet er ment å skulle gi tips og ideer til familiearbeidet. Vi oppfordrer våre medarbeidere og indremisjonslagene til å bruke heftet. Her skulle være både tips, ideer og dermed inspirasjon og praktisk hjelp til dette viktige misjonsarbeidet. Last ned
  Bedehuset – heim og misjonsstasjon
Heftet tek opp ulike sider ved bedehuset og indremisjonen sitt arbeid. Her er mellom anna kapittel om lekmannsrørsla sine ideal, om bedehuset som ein heim for dei truande, og noko historikk om framveksten av indremisjonsrørsla og vekkingstidene. Last ned
  Åndeleg leiarskap og den kristne forsamlinga i bedehuset
Heftet er fyrst og fremst for å gje hjelp og inspirasjon til lokale indremisjonsleiarar, slik at dei kan drøfte framtida og strategien for sitt bedehus og si forsamling. Last ned